Latest Entries »

રાજ રમત રાષ્ટ્રની હાની
=========
રાજકારણ ની રમત માં ક્યાયે દેશ હિત કે પ્રજા હિત જળવાતું નથી,આવી રમતો માં રમત કરનાર જ પોતાનું ખીસું ભરતો હોય છે અને પોતાના પરિવારનું જ ભલું કરતો હોય છે આવ આપણા સમાજના ઘણા દાખલાઓ છે ઉદાહરણો છે જેમકે , ખુજલીવાલ ,લાલુ ,મુલાયમ માયાવતી ,મમતા , ઓબેસી ,કરુણાનિધિ,.નહેરુ પરિવાર ,શરદ પાવર ,કે ફારુખ અબાહદુલ્લા ફેમિલી ચૌધરી ચરણસીંઘ ફેમિલી કે સેક્યુલર ખોંગ્રેસી અરે હાલના નેતા હાર્દિક પટેલનોજ દાખલો જે એકજ વર્ષમાં કરોડ પતિ બનીગયા વાહ લોકોને લડાવી અનામત નું નાક કરી કરોડ પતિ બન્યા ,તમે કોઈ પણ દાખલો લો આ બધાજ રાજ નીતિ કરીને દેશ ની જનતાને ઉલ્લુ બનાવીને પોતાનાજ ઘર ભર્યા છે ,અને દેશ ને તોડવામ રસ લીધો છે સરકારી માલ મિલ્કતોને નુકશાન કરી
લોકોના તોલા એકઠા કરી હથેળીમાં ચાડ બતાવી લોકોને ભરમાવી ,લોકોના જાણ માલ ના જોખમે
કરોડ પતિ ને માલેતુજાર બની બેઠેલા આ નેતાઓ ઓએ કોઈ વિકાસ કે ગરીબોના ઉધ્ધાર માટે કોઈજ કામ કર્યું નથી એમ કહીએ તો પણ ચાલે ,100 ટકા માંથી 10 ટકા લોકોના દેખાવ પૂરતા વાપરી ને કે લોક ભલાઈનું કામ કરીને 90 ટકા ની ઉઠાંતરી કરી પોતાની હેસિયત વધારી છે ,નામ સેવાનું ને કામ પોતાનું અહીં લોકો ગરીબ છે ,અજ્ઞાન છે ,સાથે સાથે મજબુર છે જેઓને કોઈ દિશાનું ચોક્કસ દિશાનું જ્ઞાન નથી અને લોકો ગરીબાઈથી મજબુર છે ,જે આવા લોકોના પંજામાં આવી જાય છે અને પોતાનો ઉધ્ધાર થશે એમ માની તેઓની સાથે જોડાઈ જાય છે પરંતુ જ્યારે
ખબર પડે છે ત્યારે ઘણું મોડું થઇ ગયું હોય છે અને પેલો જે તેઓનો સહકાર ,ટેકો લઈને ક્યાંયે
આગળ નીલી ગયો હોય છે ને તેને પોતાનું ઘર ભરી લીધું હોય છે જે પછી આ શરૂઆતના માણસોનું કહેવું માનતો નથી ઉલ્ટાનું એ આવા લોકોને અપમાન કરી હોકી કાઢતો હોય છે આમાં
માત્ર સંપત્તિ નું સર્જન અને સ્થળાંતર થતું હોય છે નવા નવા માલેતુજારો પેદા થતા હોય છે
રાષ્ટ્ર ની હાની જ થતી હોય છે ને પ્રજાનું શોષણ થતું હોય છે , નીતિ માંત્તાનું કોઈ ધોરણ
જળવાતું નથી ,માત્ર બુદ્ધિ જીવી નેતાઓ પોતાનો સ્વાર્થ જાળવતા હોય છે અને સત્તા પર
ચીટકી રહેતા હોય છે , આવી રાજ રમતોમાં દેશ નું નુકશાન થતું હોય છે જે દેશજ માયતેર ઘાતક
પુરવાર થયું છે ,અત્યાર સુધીનો ઇતિયાસ તેનો પાકો પુરાવો છે
=== પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
30 / 8 / 2016

Truth about the China-India War of 1962 which is hidden from us by Secularists, Liberals, Nehruvians, Socialists, Leftists and Congress Apologists!

The people of India ( esp. the people of Arunachal Pradesh in North East ) will never forget & perhaps never forgive those responsible for the China – India War of 1962, the war was a complete disaster for India and its defeat is mourned to this day by nationalists.

For most of us who grew up studying really boring History composed of awful repetitive chapters of Nehru-Gandhi role in Freedom Struggle or European Wars and Imperialism, we now tend to be put off by the very mention of Social Sciences & this is in fact a deliberate attempt by the successive Congress Governments in India to turn off masses from questioning the History of the country and thereby distort and change History and its chapters as they please!

Immense damage has been done to India’s History not only by Islamists & British but also by Dubious Free Thinkers, Pseudo Liberals and Communist’s by glorifying tyrant invaders like Arabs, Afghans and Turks to deleting Dharmic History or falsely presenting events or worse not disclosing them at all.

The China – India War of 1962 is one of the many important events that is not yet a part of the education curriculum and is barely discussed or debated in the “mainstream” print and television media!

The War of 1962 destroyed the chance of Tibet’s Independence, made enemies out of Asia’s two oldest civilizations China & India, brought China closer to the rogue Islamic State of Pakistan, and sealed the fate of the Communist Party and Prime Minister Nehru in India!

Though we Indians are quick to blame China for imposing the 1962 War on us, many fail to question how did China get into a War mode with India in the first place?

How did we end up ditching the country of Tibet that like Bhutan was the buffer state between India & China?

Why did we lose to the Chinese despite a valiant fight put up by our soldiers?

What was the Government of Prime Minister Nehru doing to retaliate and push back the invading Chinese hordes?

What was Nehru’s role as Indian Prime Minister during the 1962 War, who were his advisers?

Why did India end up becoming a joke and compared with a third rate country like Pakistan?

The article below exposes the blunders committed by Nehru & the bag of half baked people surrounding him that lead to the disaster of 1962.Hope the article answers questions related the war & opens up our mind for further research & probing.

7326248_orig

In the year 1950, two momentous events shook Asia and the world. One was the Chinese invasion of Tibet, and the other, the Chinese intervention in the Korean War.

The first was near, on India’s borders, the other, far away in the Korean Peninsula where India had little at stake. By all canons of logic, India should have devoted utmost attention to the immediate situation in Tibet, and let interested parties like China and the U.S. sort it out in Korea.

But Jawaharlal Nehru, India’s Prime Minister did exactly the opposite. He treated the Tibetan crisis in a haphazard fashion, while getting heavily involved in Korea. India today is paying for this folly by being the only country of its size in the world without an official boundary with its giant neighbor.

Tibet soon disappeared from the map. As in Kashmir, Nehru sacrificed national interest at home in pursuit of international glory abroad.

India at the time maintained missions in Lhasa and Gyangtse. Due to the close relations that existed between India and Tibet going back centuries and also because of the unsettled conditions in China, Tibet’s transactions with the outside world were conducted mainly through India. Well into 1950, the Indian Government regarded Tibet as a free country.

The Chinese announced their invasion of Tibet on 25 October 1950. According to them, it was to ‘free Tibet from imperialist forces’, and consolidate its border with India. Nehru announced that he and the Indian Government were ‘extremely perplexed and disappointed with the Chinese Government’s action…’ Nehru also complained that he had been ‘led to believe by the Chinese Foreign Office that the Chinese would settle the future of Tibet in a peaceful manner by direct negotiation with the representatives of Tibet…’

This was not true, for in September 1949, more than a year before the Chinese invasion, Nehru himself had written: “Chinese communists are likely to invade Tibet.” The point to note is that Nehru, by sending mixed signals, showing more interest in Korea than in Tibet, had encouraged the Chinese invasion; the Chinese had made no secret of their desire to invade Tibet. In spite of this, Nehru’s main interest was to sponsor China as a member of the UN Security Council instead of safeguarding Indian interests in Tibet.

Because of this, when the Chinese were moving troops into Tibet, there was little concern in Indian official circles. Panikkar, the Indian Ambassador in Beijing, went so far as to pretend that there was ‘lack of confirmation’ of the presence of Chinese troops in Tibet and that to protest the Chinese invasion of Tibet would be an “interference to India’s efforts on behalf of China in the UN”.

So Panikkar was more interested in protecting Chinese interests in the UN than India’s own interests on the Tibetan border! Nehru agreed with his Ambassador. He wrote, “our primary consideration is maintenance of world peace… Recent developments in Korea have not strengthened China’s position, which will be further weakened by any aggressive action [by India] in Tibet.” So Nehru was ready to sacrifice India’s national security interests in Tibet so as not to weaken China’s case in the UN!

chou-en-lai-and-nehru1

It is nothing short of tragedy that the two greatest influences on Nehru at this crucial juncture in history were Krishna Menon and K.M. Panikkar, both communists. Panikkar, while nominally serving as Indian ambassador in China, became practically a spokesman for Chinese interests in Tibet. Sardar Patel remarked that Panikkar “has been at great pains to find an explanation or justification for Chinese policy and actions.”

India eventually gave up its right to have a diplomatic mission in Lhasa on the ground that it was an ‘imperialist legacy’. This led to Nehru’s discredited ‘Hindi-Chini Bhai Bhai’. Mao had no reciprocal affection for India and never spoke of ‘Chini-Hindi Bhai Bhai’— or its Chinese equivalent.

Far from it, he had only contempt for India and its leaders. Mao respected only the strong who would oppose him, and not the weak who bent over backwards to please him.

Sardar Patel warned Nehru: ‘Even though we regard ourselves as friends of China, the Chinese do not regard us as friends.” He wrote a famous letter in which he expressed deep concern over developments in Tibet, raising several important points. In particular, he noted that a free and friendly Tibet was vital for India’s security, and everything including military measures should be considered to ensure it.’

On November 9, 1950, two days after he wrote the letter to Nehru, he announced in Delhi: ‘In Kali Yuga, we shall return ahimsa for ahimsa. If anybody resorts to force against us, we shall meet it with force.’ But Nehru ignored Patel’s letter. The truth is that India was in a strong position to defend its interests in Tibet, but gave up the opportunity for the sake of pleasing China. It is not widely known in India that in 1950, China could have been prevented from taking over Tibet.

Girls-from-local-Chinese-school-gathered-in-street-holding-floral-tributes-awaiting-arrival-of-Chinese-Communist-Cultural-Delegation

एक गायक खुजलीवाल चीटर के साथ मिलके चीटर बन गया
=================================
एक गायक और आम आदमी पार्टी के बिकाऊ प्रचारक विशाल डडलानी ने हरियाणा विधानसभा मे जैन संत तरूण सागर जी के कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा है कि–
*#अच्छे_दिन_तो_नही_आये, #नंगो_के_दिन_आ_गये “*
विशाल जी, संत तन से नंगे है *#आप_पार्टी* की तरह मन और कर्म से नंगे नही है।
तरूण सागर जी के प्रवचन जैन ही नही हिंदू भी सुनते है ।
और तो और जिन मुस्लिम भाईयो को अपनी जड़ें अभी याद हैं वे भी उनके कार्यक्रम मे जाते हैं।
बीजेपी पर तंज कसने के लिए किसी साधु संत को लपेटना घटिया राजनीति का उदाहरण है।
इस घटना का सम्पूर्ण हिंदू और जैन समाज विरोध दर्ज करायेंगे।,,,,
*#कुछ_सवाल_पूछना_चाहता_हूँ….*
1. क्या कभी आपने बिना बर्तन दोनों हथेली मिला कर खड़े होकर आहार किया है ?
2. ठिठुरती रातों में बिना रजाई गद्दे तकियों के राते गुजारी है ?
3. जेठ की तपती गर्मी में निर्वस्त्र बिना पादुकाओ के सैकड़ो किलोमीटर पैदल चले है ?
4. क्या मर्यादा का पालन करते हुए दिन में केवल एक बार जल अन्न लेकर पूरे दिन रात का दोबारा ना लेने का त्याग किया है ?
5. आजीवन सत्य अहिंसा अचौर्य शीलव्रत अपरिग्रह का नियम धारण करके एक महाव्रती का जीवन जीने के बारे में तनिक भी विचार किया ?
6. क्या आप अपने सिर से सारे केश खुद अपने ही हाथों से नोंचने की हिम्मत रखते हैं ?
7. क्या आप ये जीवन मात्र एक दिन भी जी सकते हैं ?
जो व्यक्ति जैन साधु परंपरा के सख्त नियम, त्याग, परिग्रह को नहीं जानता उसे अपना मुँह बंद ही रखना चाहिये।
अपनी मूर्खता छुपाने का एक उपाय बता रहा हूँ आपको …..
*सिर्फ_चुप_रहे…..*

डॉ स्वामी से जानिए कौन थे वो बाकी के तीन कंधे, जो दाना मांझी को नहीं

सोशल मीडिया के पलपल उत्परिवर्तित मुद्दों के साथ हालांकि अब ये मुद्दा शांत हो चुका है. क्योंकि अब संगीतकार विशाल ददलानी का अच्छे और कच्छे जैसे कच्चे छत्ते पर सोशल मीडिया की मधुमक्खियाँ झूम गयी हैं, जिसमें पर्याप्त शहद मिलने की उम्मीद कम ही है. फिर भी इस मुद्दे पर डॉ. सुब्रमणियम स्वामी द्वारा ठोकी गयी ताबूत की अंतिम कील पर एक नज़र मारना ज़रूरी है.

उनके लिए भी ज़रूरी है जो दाना मांझी के पत्नी के शव को कंधे पर ढोने को, दशरथ मांझी के पत्नी प्रेम से जोड़कर उसके मुसीबत के पहाड़ में से अपने अपने स्वार्थ का रास्ता निकाल रहे हैं.

सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किये होंगे, किसी ने व्यवस्था पर इलज़ाम लगाया, किसी ने उस कैमरामैन पर जिसे उसकी मदद करने के बजाय उसका वीडियो बनाना अधिक उचित लगा.

लेकिन हर बार की तरह जिस बात पर डॉ स्वामी ने अपने चिर-परिचित अंदाज़ में लोगों का ध्यान खींचा उस बारे में किसी को पता नहीं होगा. एक बार आप भी डॉ स्वामी के फेसबुक पेज पर प्रकाशित इस लेख को पढ़िए और जवाब दीजिये कि जिस शव को उठाने के लिए चार कन्धों की ज़रूरत होती है, उनमें से एक तो मौजूद था, लेकिन बाकी के वो तीन कंधें (राहुल गांधी, जयराम रमेश और अरुंधती रॉय) कहाँ गायब हो गए, जिन्होंने उड़ीसा में की जा रहे सुधार कार्यों को सिर्फ इसलिए रोक दिया था कि ये लोग भी समृद्ध हो गए तो इनको बेचारा बनाकर वोट बैंक कैसे हासिल करेंगे.

डॉ स्वामी 2004 से 2014 तक के दशक की याद दिलाते हुए बताते हैं कि कैसे वामपंथियों ने उड़ीसा में स्टील और एलुमिनियम प्लांट्स बनाने की योजना का विरोध किया, माइनिंग रोक दी गयी थी, और उड़ीसा के इन आदिवासी लोगों के मसीहा बनकर सामने आये थे और वहां पर औद्योगिक विकास को ये कहकर रोक दिया था कि इन बेचारों को हम खाना-शिक्षा सब कुछ मुफ्त में बांटेंगे.

और तो और उस समय भी मैन स्ट्रीम मीडिया ने उनके तथाकथित कार्यों को महान बताते हुए उनका समर्थन किया, उनकी रैली को कवर करते हुए बड़े बड़े लेख लिखे गए, टीवी पर शो दिखाए गए. वामपंथियों के NGOs ने उनकी हाँ में हाँ मिलते हुए उड़ीसा के इन आदिवासियों को पूंजीपतियों से बचाने का नाटक किया, और उन्हें उनके दलदल में वापस धकेल दिया.

इस दलदल में धंसा कोई दाना मांझी कैसे उन सुविधाओं का सपना देख सकता है जिसके लिए इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है. आज जब उसे शव को ढोने के लिए चार कन्धों की ज़रूरत है तो कहाँ ढूंढें वो राहुल गांधी, जयराम रमेश और अरुंधती रॉय के कंधे जिन्होंने उनके दलदल में ही हर चीज़ मुफ्त में देने का वादा कर उन्नति के सारे रास्ते बंद कर दिए थे.

यदि इन वामपंथियों के राष्ट्र-विरोधी इरादों का विरोध नहीं किया गया तो वो एक दिन हम सबको उड़ीसा के आदिवासियों के स्तर पर ले आयेंगे.
– डॉ सुब्रमणियम के नीचे अंग्रेज़ी में दिए गए फेसबुक लेख का भावार्थ
Let us cry a bit. Atleast 2 tears. One for this man and one for us. Because he is a reflection of us, our nation

———————————————————

Dana Majhi is very poor. He had no money to pay for ambulance at govt hospital to carry his dead wife home which is 60kms away. So he decided to carry her on his shoulder and started walking towards his village. Its only after he walked for 12 kms that he got ambulance.

Every dead person needs 4 shoulders but Dana Majhi’s wife got only one.

Where were the other three? The Three Leftists ?

Leftists survive and thrive because the masses never remember anything, nor they connect any dots.

Ambulance and hearse do not occur in nature. Both are attributes of an industrialised society.

So, even as the national chest beating over a very tragic and shameful incident in which a man had to carry dead body of his wife on his shoulder continues, nobody remembers the decade of 2004-14 of Orissa.

In this decade, Indian Left carried a high-decibel campaign of flagrant lies to block the industrialisation of Orissa. The campaign was led by Rahul Gandhi, Jairam Ramesh, and Arundhati Roy.

Major steel and aluminium plants were scrapped, permissions already given were withdrawn, mining was stopped, self-Righteous Leftists declared themselves to be saviours of the Tribals of Orissa. Cover stories were written, rallies were held, TV studios resonated with the cries of the Leftists out to save Orissa from evil Capitalists. And NGOs of the Leftists made huge sums.

And Orissa was pushed back into pristine forests.

Now when a Orissa tribal man actually needed three more persons to carry the dead body of his wife, because the Leftists won’t allow the modern economy that would make ambulance/hearse possible, the three Leftists-Rahul Gandhi, Jairam Ramesh, and Arundhati Roy were nowhere to be seen.

Typical Leftists. Leftists want victims, they do not want to help victims.

And Leftist freebie circus has one more pernicious effect. As they declare State to be provider of free everything: free food, free housing, free education; the social compact breaks down. People stop nurturing relationships, friendships, neighbourly relations, and community living. Otherwise, in such tragic situations relatives, friends, neighbours all rush to help.

In socialism, people start looking up to govt for everything, and stop looking at the neighbour next door.

If we do not resist the Leftists, we would all be reduced to the status of Tribals of Orissa

પરિબળ નાં બળ
==========
પરિબળો જયાંમળે સૌસબળ , મળેબળ
બાર’ને ભીતરે મનસૂબા ય સફળ

સમજની સવરતી પળેપળ જે અકળ
સોકળે સકળતી કડી કડી અતૂટ

રોજ નવુ શોધે મળ્યું જેમાં થી અકળ
જાત તપે ઉત્તર મળે સબળ થૈ સફળ

ભલેને પાણી બન્ધ મુઠીનું રહ્યું અકળ
ભરતી ઓટ વચ્ચે નું ગણિત સમજે બળ
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
રિવાઇઝડ ઓન 29 /8/2016

नहेरु एक बड़ा गद्दार इस देश का
====================
नहेरु घराना ,यानी नहेरु खान दान देश को और देश की संसद को 70 सालोसे मुर्ख बनाते आये है और लुटाते आये है उस फेमिली जैसा देश में कोई गद्दार नहीं है ,सभी कई लोगो सत्ता का टुकड़ा ,या नौकरीका टुकड़ा ,या पैसो का टुकड़ा ,या फिर थोड़ी बहुत संम्पति या जमीं जायदात का टुकड़ा फेक क्र लोगो को उनके साथ लिया है और गद्दरियोका एक समूह बनाया है ,जो देस को बर्बाद करने में तुले हुए हाउ और उनकी तिजोरियों भरनेमे लगे है ,देश की उच्च न्याय पालिकामे भी उनके पाले हुए कई कुत्ते है जो देश के संविधानकी किलाफ उनका चुकादा देते है ,जो देश के लिए घातक है
===प्रहलादभाई प्रजापति

ममता बेनर्जीसे मौलिक अधिकारके बारेमे सवाल
==============================
ममताजी आपका मौलिक अधिकार आपके घरमे रखो जाहेरमे क्यों ,वैसे तो आपकी बाउट साड़ी बाते आपका मौलिक अधिकार है ,जैसे की आपका अपना निजी जीवन वो जाहेरमे क्यों नहीं बताते ? क्या देश को और हिन्दुओ को मुर्ख समाज बैठी हो ,तुहारा निजी जीवन वो भी जाहिर करोना , आपने कितनी शादियों की है ?,आपके शोहर कितने है ?,आपने कितने दफे जिंदगीका मजा लिया है ?,आप क्यों अकेली क्यों रहती है ,? क्या इ सवाल भी आपके मौलिक अधिकार के
के क्षेत्र से बाहर है ? आपके पास कितना खानगी धजन है ? आप क्यों ऐसी गलत सेवामे लगी हो ? आदि सवालो का भी जवाब दो उनको अपना निजी सवाल नहीं बनाओ ,जैसे गयाक मॉस खाने का मौलिक अधिकार जाहिर करती हो वैसे ही उनको भी जाहिर करो अगर आपके दिलमे कोई सांजिश नहीं हैतो
===प्रहलादभाई प्रजापति

ગાંધી નામની બલિહારી। ….. [ સૂતક ]
=====
ગાંધી ઘર નામે નકલની જાત્રા સરેઆમ
ભોળા ધરી ભેટ સત્તા ગામે ગામ

વંશાવળ મોગલી ને દુશ્મન સનાતન
હિન્દૂ ઘરે ગાય મોગલ નાંગરે પતન

ભેળાં રહી રચી સાજિસ કતલ તણી
ધિરે ધીરે ચુંગલ ઘેરે ઘર ખાલી
===પ્રહલાદભાઈ પ્રજાપતિ
28 /8/2016સૂતક ]

नहेरु घराना [ यानी मुगल घराना ] हिन्दुओ का और हिन्दू धर्म का पक्का दुश्मन उसका पक्का प्रमाण ===================================== किसी बुजुर्ग कांग्रेसी को इमरजैसी की बात क्यों नहीं पच रही ? कारण य…

Source: नहेरु घराना [ यानी मुगल घराना ] हिन्दुओ का और हिन्दू धर्म का पक्का दुश्मन उसका पक्का प्रमाण

नहेरु घराना [ यानी मुगल घराना ] हिन्दुओ का और हिन्दू धर्म का पक्का दुश्मन उसका पक्का प्रमाण
=====================================
किसी बुजुर्ग कांग्रेसी को इमरजैसी की बात क्यों नहीं पच रही ? कारण यह है कि वो साजिश आज भी लागू बनी हुई है! हां चौदह सुत्री कार्यक्रम मे सबसे लंबा निशाना नसबंदी वाला लगाया था इन्दिरा गांधी ने ! देखने में तो सीधा है पर दूरगामी परीणाम बड़ा घातक होने वाला है !
कहते है उस समय केवल पुरूष नसबंदी की तकनीक विकसित थी तो एक सरकारी कर्मचारी को आठ सिविल हिन्दु की नसबंदी करानी कंम्पलसरी थी !
अब सोच लो भाईयों कैसा प्लान बनाया था कि बस किसी की जरूरत नही !
जयपुर के भूतपूर्व राजघराने की राजमाता ने भांप लिया था कि कुछ बुरा हो रहा है तो बस महारानी गायत्री देवी को इंदिरा गांधी का विरोध करने पर जेल जाना पड़ा था।

दरअसल 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का महारानी गायत्री देवी ने विरोध किया था। इसके बाद इंदिरा ने आयकर विभाग से राजघराने की आय और संपत्ति की जांच का आदेश दिया था। सेना की मदद से आयकर विभाग ने राजस्थान में उनके पैलेस में खुदाई की ताकि छुपा खजाना मिल जाए। तीन महीने बाद ये कार्य रोका गया। इसके लिए गायत्री देवी को तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था उस नैतिक विरोध की वजह से ! वे करीब 6 महीन जेल में रही थीं। इस बात का जिक्र गायत्री देवी ने अपनी आत्मकथा “अ प्रिंसेस रिमेंबर्स’ में किया था।
इस घटना को उस वक्त नैशनल ही नहीं इंटरनैशनल मीडिया ने भी कवर किया था।

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंदिरा गांधी और महारानी गायत्री देवी बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ीं थीं और वे दोनों कुछ वक्त के लिए रविंद्र नाथ टैगोर के पथा भवन की स्टूडेंट भी रहीं। गायत्री देवी की शादी जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह (द्वितीय) से हुआ। वे मानसिंह की तीसरी पत्नी थीं। महारानी गायत्री देवी को बाद में राजमाता की उपाधि दी गई।

अलग था गायत्री देवी का लाइफस्टाइल
-उनके शौक लड़कों की तरह थे। गायत्री देवी को कार चलाने का बड़ा शौक था। वे उस जमाने मे वैग मैगेजिन के अनुसार दुनीयां की दस खुबसुरत महिलाऔ मे सुमार थी !

-उनका ड्रैसिंग सैंस सबसे अलग और खास था। शिकार की शौकीन गायत्री देवी को इसके अलावा पोलो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि खेलों में भी विशेष रूचि थी।

-फैशनेबल बेलबॉट्म्स, फ्रेंच शिफॉन की साड़ी गायत्री ने फैशन और ट्रैंड बनाया, साथ ही गायत्री देवी स्लैक्स पहनकर घुड़सवारी करती थीं।

1962 में वे जयपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरीं और कुल दो लाख 46 हजार 516 वोटों में से एक लाख 92 हजार 909 वोट हासिल कर एक रिकॉर्ड कायम किया। गायत्री देवी का जयपुर में 29 जुलाई 2009 को जयपुर में निधन हुआ !

उन्होंने वो खतरा भांप लिया था जो आज आंकड़ो से पता चल जाता है ! हम उनको कदापि नहीं भुलें यही सच्ची श्रधांजली होगी !
साभार: प्रताप सिंह

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 5,030 other followers