પડકાર [કાવ્ય]
===========
જગતના તત્વ જ્ઞાન ની ઓને ખુલ્લો પડકાર
જેને તમે શોધો છો તે ઉભો તમારી પાસે જ

ઘડિયાળ ના કાંટા ટક ટક નિરંતર ચાલ્યા
અરે બોલો નહી એ ચાવી ની તાકાતે ચાલ્યા

સમય પોતીકો કરી સતત ચાલ્યા
સમય કાજે સભાને સતત ચાલ્યા

ગોળાકાર રસ્તે નિરંતર ચાલ્યા
જાણે છતાં અજાણ્યા થઇ ચાલ્યા

સમય સમયે યુગો પ્રમાણે ચાલ્યા
એક બીજાની ગાથા મૂકી ચાલ્યા

પાણીની તરસ સતત આપી ચાલ્યા
મૃગ જળે પ્યાસ તરસાવી ચાલ્યા
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ

Advertisements