ઠેકાણુ કહ્યામાં નથી
==============
મારી સમજના શબ્દો લખી શકાતા નથી
શબ્દોના શહેરમાં ભમવું નાંધારૂ નથી

જોયુ શહેરમો જૈને શબ્દોનું એ ખંજર નથી
કોઇ ગામ કે શહેરના સરનામે બંજર નથી

ઉડુ અસ્થીઓનો પડછાયો ઉચકી પંખ નથી
જમીનની જાત તજું તેટ્લુ ઉચે બ્રહ્માંડ નથી

અવઢવ દશાનું શુકાન શઢનાં કહ્યામાં નથી
આ શહેરનાં કાયમી સ્થાન બચ્યામાં નથી

શહેર સાથેની સગાઇમાં વગડો વહેવારે નથી
ભોગવી રહેલી શહેર્ની ગલીઓ જે અતીતે નથી

કાગળે લખાવા શાહી સબ્દોએ જાત્રાઓ કરી
તરસ વેઠી ગઝલોએ દર્દના દરિયે જાત વેચી
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ

Advertisements