ઈશ્વર ને સવાલ
===========
જીવતે જીવ તો તે મને તારા થી દુર જ રાખ્યો
મને તારી પાસે બોલાવીને હવે તું શું કરીશ ?

હિસાબતો બધો અહી પૂરો કરવાનો રાખ્યો છે
નકામો મને ત્યો બોલાવી પછી હવે તું શું કરીશ ?

કોઈ દિવસ જીન્દગીમાં રૂબરૂ ન થયો છુપાતો રહ્યો
હે,અવિનાશ મને નાશ કરી પછી,હવે તું શું કરીશ ?

પાડવા આખડવાના સૌ દાવ અજમાવ્યે રાખ્યા
રીત-રસમો અજમાવી ધાર્યું કરાવ્યું હવે તું શું કરીશ ?

જરાય છુટ્ટા ન મુક્યા તારી માયાની ચાકરી થી
ગળે ઘંટ બાંધ્યા જે વગાડ્તા રહ્યા હવે તું શું કરીશ ?

હરાયા ઢોરને કોટે ડેરો ,છે શ્રુષ્ટિ નો મધપુડો
મધ એકઠું કર્યું સ્વાદે રાખ્યો પટારો હવે તું શું કરીશ ?

અહીંથી છૂટો કરીદે કોઈ દ્વારા બોલાવ્યા શિવાય
વિશ્વાસ નથી ફરી બીજા ચક્કરમાં નાખી હવે તું શું કરીશ ?
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ

Advertisements