મુગલ વંશી સેક્યુલરી વહીવટી ઘાવ
=========
રૈયત માથે રાહત રાહે ઘરઘાટી દાવ
શઠ સરકારી સેક્યુલરિ વહીવટી ઘાવ

 

સત્તામાં ક્યાયે નથી અંતિમ કશુએ આવ
ચૂસી પીએ સુખ સંધુ એ દૈ વહીવટી ઘાવ

 

કોણ કરે રાજ સારું મંત્ર મુખ્ય ન એ ભાવ
ચૂસે લોહી રૈયતનું સરદારી વહીવટી ઘાવ

 

ગોંધી પણું સત્તાની સીડી ચડવાને તું લગાવ
સત્તા નસીન મુડીવાદી પેરવી વહીવટી ઘાવ

 

લોકશાહી નેતૃત્વે સૌ સમાજે ઘડયા છે દાવ
ટોળે જમાતે મજહબી ગુંડાઈ વહીવટી ઘાવ

 

સાચું બોલતો એક બતાવો વંચાવી અહેવાલ
જૂઠ પ્રકારે શબ્દો ઘોળાય સૌ વહીવટી ઘાવ

 

વાહ વાહી લૂંટે શબ્દોમાં ને છુપી સાજીસે દાવ
પોલા ઢોલશાહીએ મુગલવંશી વહીવટી ઘાવ

 

ધન કમાવાને સૌ નેતાને પોતાના છે રિવાજો
ભારત ખંડે મુગલવંશી નેતાના ઘણા સમાજો
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
રિવાઇઝ ઓન 7 /4/2018

Advertisements