ચાલેછે અધ્યાય બમ વિસ્ફોટના ધામમાં
=============
લખાય તેવું લખું ને લખતો રહું લખાણમાં
છું શબ્દોના શહેરમાં ખૈ સમયનાં ખાસડાં

કોરા કાગળની પસ્તી વાંચતા ફરે ફરિયાદ
શબ્દ સમૂહો લૈ અર્થ સ્થપાયા કિતાબમાં

લાગણીનાં ઉભરા બોલે ભાષાને ભાવમાં
કાફિયા રદીફને ભણાવે વિષય તપાસમાં

શબ્દ સાગર ખેડાય લાગણી લૈ નૌકામાં
રાહમાં નડું છું ,તું સમજાવને ભૈ ટીકામાં

દરિયો છે જવું હોય દિશાઓ ઓપનમાં
પાળા બાંધવા રસ્તે પાણીના હિસાબમાં

પીડા નો કોઈ પરયાય શબ્દો શહેરમાં ?
ચાલે છે અધ્યાય બમ વિસ્ફોટના ધામમાં

સમયને ઝેર ચડ્યું છે લૂંટનો માલ ખાઈને
શંકર રાહ જુએ છે પર્યાપ્ત ઝેરના કોઠારનાં
=== પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
રિવાઇઝ ઓન 10 /4/2018

Advertisements