જાણવા છતાં અજાણ પારાવાર
============
ટુકડા કર્યા સ્વભાવના બે ચાર
કર્યા ‘ ઘા ‘ લાગણીના વારંવાર

મજબુત પકડે મનસૂબો મંજિલે દાવ
છેવટે વળી પાછા એજ પકડ દાવ

જાતને ઝ્બોળો પછતાવે પારાવાર
નડે છે ચાલ ગ્રહોની તટસ્થ હેમપાયર

પછડાતે પસ્તાવો વિચારે ‘સો’ વાર
આ પ્રારબ્ધ ક્યોથી જાણે વારમવાર

વાહ કોઈ શક્તિ કલાનો કિરતાર
નસીબે ઘુટ્યું જે ભોગવે જ પાર

ઈશ્વરેય ક્યાં સીધાં સુખ ભોગવ્યો છે ?
જાણવા છતાં અજાણ્યો અપરમપાર
=== પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ

Advertisements