કાયદો કોના માટે  ?
=======
રોજ ની ભોજ્ગડો ની માથાપચ્ચી
જુઓ દરેક ક્ષેત્રે ગરજે પક્ષપાતી

માણસાઈના કથનો હવે જુના થયા
વંશજો મૂકી ગયા દાવા પક્ષપાતી

સ્વાર્થને એક બાજુનાં જ દ્વાર છે
વિરોધનો રામબાણ સાર પક્ષપાતી

આમ મન મનાવી જાતને સજાવો
વિરોધમાં ખુવારી ન કરે પક્ષપાતી

આમ તો કયો સલામતી છે કોઈનીય
આચરણે ભય ફરજ હકની ન પક્ષપાતી

બની કેવળ કોયડો છે આ જીન્દગી
પ્રશ્નો ગુંથેલી જીન્દગી કરે પક્ષપાતી

કાયદો જ્ઞાનીને સીધો રાખવામાં
અજ્ઞાનીને ક્યાં નડે છે કોઈ પક્ષપાતી

વશ કરવાના રસ્તા બે પ્રેમ ને જોર જુલ્મ
બંને રાખે છે કાયદો પરિણામ પક્ષપાતી
=== પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
રિવાઇઝ ઓન 4 /4/ 2018

Advertisements