ઘટના
=====
પુરાવો મળ્યા  દિવાલે ટાંગેલી છ્બીએ
સુખડના હારમાં મોતના  અસ્તિત્વની ઓળખ

ઉમર કુદી વર્ષોનો ઠેકડો કફનને ગાદી સમજી
ને ,લીસોટા સમયના તખ્તે મેડલ દીવાનગીએ

સરવાળે ઝાંજવાના જળની વૈતરણીમાં નાવ
સરાવવાનું  આદર્યું  અતીતને મોક્ષનું  આશ્વાશન
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ

Advertisements