અનામત ઓદોલન માં ખોન્ગ્રેસનો છૂપો દોરીસંચાર.\

અનામત ઓદોલન માં ખોન્ગ્રેસનો છૂપો દોરીસંચાર
============================
ભારત વાસીઓ , દેશ વાસીઓ , ને ગુજરાત વાસીઓ ને એક વાત સ્પસ્ટ પને સમજી લેવી જોઈએ કે આ અઓદોલ્ન પાચલ ખોન્ગ્રેસનો છૂપો દોરી સંચાર છે
જે 60 વર્ષોથી આ દેશ ને વિદેશીઓ ની તાકાત ને સહકારથી દેશને ચૂસી રહી છે જેની ચાલ અને તર્ક વિદેશીઓના હાથમે છે ,આ અંગ્રેજો દેશ પર હકુમત
નહેરુ અને ખોન્ગ્રેસ ,થથા કથાક્થીત સેક્યુલ્રો દ્વારા દેશ નું સંચાલ થતું આવ્યું છે અને દેશ લુટાતો રહ્યો છે મારા તમારા અને આપણા બાળકોના ભવિષ્ય
સાથે એક રમત રમાઈ રહી છે અનામત ઓદોલન ને નામે , આ દેશ નો વીકાસ રોકવાનો અથાગ પ્રત્યન થઇ રહ્યો છે જે આપના બુદ્ધિશાળી બધી જ જ્ઞાતિના
માણસોએ સમજી લેવું જરૂરી છે ફરીથી દેશ પર કબજો જમાવવા વિદેશીઓ તેમની ચાલ ચાલી રહ્યા છે આજે 60 વર્ષે દેશ ને એક સબળ અને શક્તિ શાળી
નેતા ગીરી મળી છે જેને તોડવાના અથાગ પ્રત્યન થઇ રહ્યા છે વિદેશ માં રહેતાં અપાન દરેક ભારત વાસીઓએ જરૂરથી સમજી લેવું જોઈએ ,અને દેહ્સ્માં રહેતા તેમના રીસ્તેદારોને આ વિકાસને અવરોધતા કોઈ પણ ઓદોલનને  બંધ કરવામાં તન તોડ ,અથાગ પ્રત્યન કરવા જોઈએ, તો દેશ હિતનું કાર્ય
કાર્ય કહેવાશે ,દુર બેઠા બેઠા પણ દેશ ભક્તિ થઇ શકે છે , દેશ નાં વિકાસમાં આડે આવતા આ તત્વોને જાની લેવાની જરૂર છે ,જે લોકો આ દેશ પર
તેમના પરોક્ષ પર્તીનીદ્ઘીઓ રોકીને તેમના હાથમાં દેશ ની સત્તા સોપીને તેના દ્વારા આદેશ ને 60 વષોથી લુત્વાનુજ કામ કર્યું છે ,દેશ માં ,જાતી, પાતી,
ધર્મ ,ઉચ્ચ નીચ ,સવર્ણો ,અવરણો ,માં ભાગલા પડાવીને , તથા અનામત ,ને નામે દેશ માં દરેક વર્ગોને અંદરો અંદર લડાવીને દેશના ભાગલા પડાવવામાં
તથા અને દેશ ની પ્રગતિ ને રોકી રાખી છે ,અને આ દેશ ની સંસ્કૃતી પણ ઘોર ખોદી છે , જો બધા હિંદુઓ એક નહિ થાય અને દેશ માં રહેતા મુસ્લિમ ભાઈઓ પણ જો આ નહિ સમજે તોટો દેશ નો વિકાસ રૂંધાઇ જશે અને દરેક દેશ વાસી નાગરિકના બાળકોનું ભાવી અંધકાર માય બની જશે ,ફરીથી આ દેશ
પર વિદેશી શક્તિઓ નો કબજો જામી જશે અને પ્રરોક્ષ રીતે આ દેશ રાજ કરીને દેશને લુટાવ છે ,દરેક દેશ વાસી તથા પરદેશમાં રહેતા ભારત વાસીઓએ
સમજી લેવાની તાતી જરૂર છે અને દેશમાં ચાલતા અઓદોલનને બંધ કરવા કરાવવા માં મદદ કરવી જોઈએ
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ

Advertisements