સરકારી પ્રજાકાલ્યાણ ની યોજનાઓ જે શાશક પક્ષના ને યુપીએ  સરકારના નેતાઓ તથા બાબુઓનાં આવકના સાધનો રહ્યા  છે જે તેમની સાઈડ ઇનાકામનાં સાધનો રહ્યા છે ==================== મોગ્વારી ,ભ્રષ્ટાચાર એ યુપીએ  સરક…

Source: મોગ્વારી ,ભ્રષ્ટાચાર એ યુપીએ સરકારની અડગણ ,સ્વાર્થી ને ભ્રસ્તાચારી નીતિઓને લીધે છે

Advertisements