સહકારી[બેંક]દ્રૌપદી વસ્ત્રાહરણ
[ગુજરાતી માં હિન્દી કાવ્ય
===============
શહકારી ક્ષેત્ર મે એક
ધુંવાધાર મલાઈદાર બેંક
રહા માત્ર નેક
નેગોશીએબલે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એકટ
હોને લાગી વહાં ઉજાણી
ચૈરમેંન એમડી ખાતે હૈ લાણી
ગરીબ કીસાન કી નિબ પર
મઝદુરકે પસીનો કે બલ પર
શ્રમ જીવી કે શ્રમ પર
નેક ઈમાનદાર કર્મચારી કી ઈમાનદારી પર
પાકા રહે અપની khir
બડે નેતાઓકે સાથ ઉનકી ખીર
બીન ચૂલ્હા પે પાક રહી ખીર
કરજ માફી લેણદેણ કી ખીર
ગાંધી વૈદકી સહીયારી ખીર
એ એક
સહકારી બૈંક
બેંક તિજોરી બડી ભરી થી
કરદી હલકી સારી
કીસ બાપકી કમાઈ
લુંટા દી સારી
ખુદકે રિસ્તે દારોકે નામ સારી બહાઈ
ઔર થોડી બહુત સ્વીસ બેંક મેં સમાઈ
લઇ સારી મલાઈ
કર દી ખોખલી સારી
એક બચી થી બાઈ
કભી કર્જા માફી
કભી નયે કરજેકી દુહાઈ
બીન નામ વ પતે બુલાઈ
તિજોરી કી કર દી રિહાઈ
લોન કી ગારંટી ?
ગારંટી કી ન કોઈ ગારંટી
સસ્તે નામ કી કમાઈ
યહી બચી થી એક બાઈ
અબ
નંગી , ચિહલાતી ખોખ્લાતી
મદદ કે લીએ હૈ ચીલ્લાતી
દ્રોપદી નારી સહકારી
બૈંક નિસહાય સહકારી
તૂટ પડી કુબેરી બાઈ સહકારી
નેતાઓકી સૈયારી સહકારી
અસહાય અકેલી અબળા બિચારી
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ

Advertisements