સંજોગો  રંગ બદલે
=============
સફરની અનુભુતિ સજાવી નિર્બળતાને વરતો
અશ્ક્તિએ  જોહુકમી મારી સામે  હુકમ કરતો
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ

Advertisements