કાયદો કોના માટે
=======
રોજ ની ભોજ્ગડો ની માથાપચ્ચી
જુઓ અહી,દરેક ગલીએ પક્ષા પક્ષી

વંશજો મૂકી ને ગયા રોજના દાવા
માણસાઈના કથનો તો જુના થયા

વિરોધનો રામબાણ સાર આવે છે ?
સ્વાર્થને કાયમી એક બાજુનાં દ્વાર છે

હવે મન મનાવી જાતને સમજાવો
વિરોધમાં છે ખુવારી બન્ને પક્ષમાં

આમ તો કયો સલામતી છે કોઈનીય
ભયથી જુગારી આચરણ ઇચ્છનીય

કેવળ કોય ડો ,જ, છે આ જીન્દગી
પ્રશ્નોની જાળથી ગુંથેલી છે બંદગી
=== પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ

Advertisements