વિસ્ફોટ  ના   અધ્યાયમાં
=============
લખાય છે તેમ લખું ને લખતો રહું  લખાણમાં
મળું શબ્દોના શહેરમાં લઇ સમયને ઉચાટમાં
કોરા કાગળની કસ્તી  લખાતાં ફરે  લિબાસમાં
યુગોથી શબ્દ સમૂહે અર્થો સ્થાપ્યા  કિતાબમાં
 લાગણીનાં ઉભરા બોલે છે વિષય  પરિધાનમાં
કાફિયા રદીફને વોકું પડે  જે ,વિષય તપાસમાં
શબ્દ સાગર ખેડાય સૌ, લાગણીઓ  નૌકામાં
કોઈકને રાહમાં નડું છું ,તું  સમજાવને ટીકામાં
સગળા દરિયો જવું હોય ત્યાં દિશાઓ ઓપનમાં
પાળા નહિ બંધાય રસ્તે ભલેને ગૂના બે હિસાબમાં
પીડા નો કોઈ પરયાય ? આ શબ્દો નાં શહેરમાં ?
લાગણી રાખું કેદ જેનો ડર છે વિસ્ફોટ અધ્યાયમાં
=== પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
Advertisements