આ ગુજરાતી ભાષાનું ચોપનીયું ગુજરાત સમાચાર ગુજરાતી ભાષા અને ગુંજતરાતીઓનું અપમાન કરીને  તેનું પેટિયું રળે છે

Advertisements