નક્કી ન હોય ને ક્રિયા કરવા જેવી
=================
વાત સીધી ને  સમી છે તળ સાદી
વાણી કળવામાં છેદ વાત ન્યારી
તુંડે તુંડે મતિર્ભીંદા ની  આઝાદી
છે,એક મતનાં કુળ માનવા જેવી ?
 યુગ આથમ્યાની સમજ કળવા  જેવી
કથા, જ , ચાર યુગની કહેવા જેવી
સહી કઓયે ન ધરમ ગ્રંથે ઈશ્વરની
પૂજાય છે એ વાત સમજવા જેવી
ઈશ્વર છે એ વાત  સ્વિકારવા જેવી
કોઈ ,ન માને, વાત માનવા જેવી ?
હળવું ,મળવું દિન ચર્યા સમી જીન્દગી
નક્કી નહોય,ને, ક્રિયા કરવા જેવી
=== પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
Advertisements