ખોવાયું પાદર
=========
ગામ નું પાદર ખળું ભોર હાલરું ,છે  હલાણે
મોચમ ખૂંદે બળદો, દાણા ઉપણે ,બિલ્ડીગો
ઘરના કોઠારો  ગ્રીટ કપચીના કોથળે
સિમેન્ટની શેરીઓમાં દુઝણે ગાડીઓ
ભેળાયાં  ખેતરો પાકના ખીલ્યા  દુકાળ
આંગણે ઉગ્યાં રણ  તળિયે પાણીનાં તળ
લોહીં તરસ્યા આતંકવાદી ગોળીએ માસુમ
નેતા રૈયત છેતરે જુઠા વચન વાણીએ વિલાસ
કળિયુગ ને પ્રમાણ પત્રની જરૂર છે નથી હવે
સબંધો શળે શાણા થઇ વેવ જાણો વિનાશે
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
Advertisements