સેક્યુલરી મુગલાઈ  રાજાશાહી ………….  [અસાદ્સ ]
==========
ફેરવી હકીકત સેક્યુલરીએ લોકશાહીને રાજા શાહીમાં
ને મુગલ શાહી વંશજોએ લીધી પુરી સંસદને ઝોળીમાં
પૂર્વજોએ સ્થાપ્યા ગાદીના વારસ વારસદારીમાં
આઝાદી મળતાં રાજવીઓનો ફસાવી ગદારીમાં
અનીતીએ  ચુટાઇ લોકશાહીમાં ભોગવે રજવાડું
મુગલાઈના હકો લૈ રાજ્યાભિષેકે રાજ  મ્હાલવાનું
કરી મજાક મશ્કરી ગરીબો લડાવે લશ્કરી તવાઈ
રાજવી લોકશાહી ગઈ મુગલાઈએ કાનૂની વધાઈ
બાપ જાય બેટો આવે ગાદી સચવાય લોક્શાહીએ
સેવા એક ધન્ધો ને લક્ષ્મીની લુંટ મુલવાય પરિવારે
વારસાને ન  કરવેરા ન ટેક્સ ભરવાની ચિંતાઓ
હથેળીએ ચોદ બતાવી નેતાગીરી ભોગવે  મુગલો
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
Advertisements