ચુંટણીઓ
=======
આરોપ પ્રત્યારોપ જુઠા વચનોની લોલીપાપની લ્હાણીએ ચુંટણી
વોટના બદલે ભૂખી ગરીબ પ્રજાને મળતા ઓશિક લાભે  ચુંટણી
કાળા બે નંબરના નાણાંના બેફામ બે હિસાબી દુરુપયોગે ચુંટણી
લોકશાહીને ડરાવીને ફસાવી સત્તાની સાઠમારીએ દોડની ચુંટણી
ભોળા ગરીબ અજ્ઞાન લાગુમતીને છળી પાંચ વર્ષની કેદની ચુંટણી
કુબેરવાસી,ઉદ્યોગપતિ,કળા ધોળાની રમતે લાભમ લાભની ચુંટણી
માફિયા અસામાજિક તત્વોનાં શહારે ધાક ધમકીના ખેલની ચુંટણી
લોકશાહીને ટોળાંશાહીએ કેદ કરી સાત્તા સાઠમારી વહેંચણી ચુંટણી
ગઠ બંધન ઠગ બંધન શઠ બંધન નાત જાત ધર્મના વાડે બંધને ચૂંટણી
જડ બંધન ખડ બંધન દળ બંધને હથેળીએ ચાંદન હસીન સપને ચૂંટણી
પ્રહલાદભાઈ પ્રજાપતિ
રિવાઇઝડ  ઓન 31 /1/ 2017
Advertisements