દિવસ ની દુનિયાદારી
============
ઉગતા પહોરે કિરણો સતત ધસે
રાત ભુક્કો થઇ દિવસમાં પીગળે

સૂરજ વરધોડે ચડે સાથે લઇ કિરણો
અંધકાર ફીણ જેમ વેરાય વાતાવરણે

પથારી બીસ્તર સાથે ગડીમાં ફેરવાઈ
નીકળે સૌ કોલાહલ ધંધાની ધમાલે

શાંન્તિ હણાઈ ધોળા દહાડે શોરબકોરે
નીત્યક્રમની સવારી ઉપડી સૌના મનસુબે

સ્વાસની શાન્તિને ખલેલ આવન જાવને
દુનિયાદારી બઝારે બેઠી નફા તોટા જોખે

કરી ભેગુ સાંજ પડે ચોપડે નોંધાય હિસાબે
નિત્યની ડાયરી અંતની ફરે પાછી શરૂઆતે

ધર્મ અધર્મના સુખ દુઃખના આલાપી લિસોટે
ફર્યાજ કરે છે જુદા જુદા રૂપેણ સંસ્ક્રીતા સાખે
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
રિવાઇઝ ઓન 11 / 2 /2017

Advertisements