બે ખબરે માલીકી પણૂ સજાવું
============
માલિકી સ્વપ્નો પીગળે
ને માલિકીપણું ઓગળે

હોવા નહોવાના ભેદે ખોલી
તણાયા રસ્તા વગરના મુકામે

મુઠી ભર વેળાની હયાતી
ફરે ચરે કાયમી તાજ પહેરી

આ પાર નો જુગાર ખેલે પેલેપાર
હું પણે પળની પેલે પરનો કરે પોકાર

રસમ છે ચાલી આવતી અહંકારની
કરે વાત ગર્વથી પૂરવ જન્મના કર્મની

સમયની ક્ષણો કોતરી ખાય સતત
મૂળથી ઝાડ જનમારાનું અવિરત

આયખાનું હલેસું નાવડું પકડી
દરિયાને દિશા બતાવે શઢે ચડી

ક્ષણો ની જીવાત કોરે જીવતર
ને સજાવે માટીનાં ઘર ફરી ફરી

કાયમી જાણે જીવવાનુ હોય એમ
પાયા વિહોણા ઘર બાંધુ એમ

આ મીલકતના માલીક ને છળું
બે ખબરે માલીકી પણૂ સજાવું
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
રિવાઇઝ ઓન 12 / 2 / 2017

Advertisements