પલાખાં છે પલાણવાં
==========
પલાખાં સાવ અજાણયાં મૂળથી
પીધી ભેદ ઉકેલવાની ગળથુથી

ફેરા ફરે જા પછી આવ અનંથી
જન્મના ચાલે શ્વાસ જન્મારાથી

લહેરાયા વગર મોંઝૂ તૂટે વહાણથી
પાણીમાં પાણી સાથે રહેવું પ્યાસથી

પાણીએ પ્રહરવું નિજ નયનથી
નજર કુખે પ્રજળવું શઢશાનથી

સમયની પારિવારિક ચોટ પડકારવી
ઘટનાની ઘોડીને છે તબેલે હંકારવી

જાત કંચન નિખરવા એરણાવવી
હથોડે ટીપાઈ જીરવવા સાયબી
=== પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
રિવાઇઝ ઓન …. 21 /10 / 2017

Advertisements