પલાખાં
=====
પલાખાં સાવ અજાણયાં
ઉઠી આવ ભેદ ઉકેલવા
ફેરા ફરવા જા પછી આવ
ભવ સાગરનાં ચાલે નાવ
અફળાયા વગર મોઝૂ કહે
પાણીમાં  અશ્રુ વીણ રોવું
નામ વિનાનું જીવવું હોય તારે
ભાવ વિનાનુ ગાવું ન લગારે
આઠે પહોર પ્રહરવું હર્નિશ
દશાની  હવાએ વિહરવું ઋતુવત
માણસનાં તન મનની ચોટ ને
છાવરવા ઘટના ઘટવી  જોઈએ
આગમાં કંચન ને  રૂપે નિખરવા
હથોડે ટીપાવવુ પડે છ્ર  જીરવવા
=== પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
રિવાઇઝ ઓન 13/2/2017
Advertisements