વેલેન્ટાઇન ડે નાં ઊખાણાં
==============
દિખાવી પ્રેમની અભિવ્યક્તિ ટાંકું શબ્દોના ટાંકણે
છીસરા પ્રેમની આબેહૂબ નાથણી નંગે નાચ બારણે
હૈયે ફૂટ્યો ફુવારો છીસરા પ્રેમનો દરિયા દિલ દુલારો
હૈયું બોલે સ્પર્શની ભાષા વાલમેં વળગ્યો બાથ સૈયારો
નખરાનો આબેહૂબ ચિતારે છોડી સમાજે મોટેરાંની લાજ
શાન ભાન ભૂલી નખરાંને મળ્યા ચોખટે બેડ રૂમના દીદાર
તરસને લાગી પીળા જળની આસ રણમાં ખીલ્યા ફૂલ ગુલાબી
બળતા બદને હૈયા ઠારી તારસાતી હેલી ગાય રાજ દરબારી
ફટાણાં પૂગ્યાં પ્રભાતે ફૂલેકાં શરણાઇએ ગાય ખીલી જાત કજાત
વેલેન્ટાઇની વધામણે વાલમ વાગોળી પુંખે  ભવની જાત કજાત
=== પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
રિવાઇઝ ઓન 14 /2/2017
Advertisements