સહકારી[બેંક]દ્રૌપદી [ મની હરણ ] વસ્ત્રાહરણ [ કાવ્ય ][ગુજરાતી માં હિન્દી ]
===============
શહકારી ક્ષેત્ર મે એક
ધુંવાધાર મલાઈદાર નેક
રહા માત્ર સહકારી બેન્ક

નેગોશીએબલે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એકટ
હોને લાગી હૈ ઉજાણી ટેન્ટ
ચૈરમેંન એમડી કરતે હૈ લાણી જાણી એક્ટ

ગરીબ કીસાન કી નિબ પર
મઝદુરકે પસીનો કે બલ પર
શ્રમ જીવી કે શ્રમ પર
નેક ઈમાનદાર કર્મચારી કી ઈમાનદારી પર

પક રહી
બડે નેતાઓ કી ખીર
બીન ચૂલ્હા પે પનીર
કરજ માફી લેણદેણ કી ખીર
ગાંધી વૈદકી ભાગીદારી લકીર

સહકારી
બેંક તિજોરી થી તર બતર
કરદી હલકી ફુલકી ઇધર ઉધર

લુંટા દી સારી
ખુદકે રિસ્તે દારોકે નામ સારી બહાઈ
થોડી બહુત સ્વીસ બેંક મેં સમાઈ
લઇ સારી મલાઈ

કર દી ખોખલી સારી
એક બચી થી બાઈ બિચારી
કભી કર્જા માફી

કભી નયે કરજેકી દુહાઈ
બીન નામ વ પતે બુલાઈ
તિજોરી કી કર દી રિહાઈ

ગારંટી ? રિટર્નકી ?
ગારંટી કી ન કોઈ ગારંટી
અંકલ આન્ટી મેં ન કોઈ વોરન્ટી

સસ્તે નામ કી કમાઈ
યહી બચી થી એક બાઈ
ખાલી કર દી સહકારી મલાઈ

અબ
બેબ્સ ચિહલાતી ખોખ્લાતી
મદદ કે લીએ હૈ હિકલાતી
નીમ વસ્ત્ર ધારિણી સહકારી બેન્ક બિચારી
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
રિવાઇઝ ઓન 17 / 2 / 2017

Advertisements