માનવ કલ્યાણના વિકાસની ભાષા વિવાદમાં
=================
સમરસતા મનની મળેછે અહીં જૂજવા રૂપે
એક ધરતી પર માગે જુદી ધરા બૂઝવા રૂપે

રાષ્ટ્રોએ બાંધી રચી માલિકી સરહદો નામે
પ્રાંત જાત ધર્મ બોલે ભેદરેખા તૂટવા નામે

શાસ્ત્રો  શાંત થયાં નથી અનાદિ કાળથી અરે
કોઈ ખાતરી નથી ભૂખનો રઘવાટ શાંત થશે

યુદ્ધ અને શાંતિ નાં ગ્રહણ તો પનારે પડ્યા છે
માનવી માનવીની સરહદો સૌ વિવાદે ચડયા છે

લોકને સુખ ચેનની જરૂર નથી ઈગોની આડમાં
જન કલ્યાણની ભાવના સરકે છે આતંકી હાથમાં
===પ્રહલાદભાઈ  પ્રજાપતિ
રિવાઇઝ ઓન 14 /10 / 2017

Advertisements