ઓસુઓના હિસાબ
=============
ગણતરી બોલતી સફરમાં ને
જવાબો મળી રહયા ભરમમાં

પોત પોતાનીરીતે ચાલતી રસમમાં
ખુદ ગરજ સગપણી પ્રથા અમલમાં

સમયનું પ્રગતિ પત્રક નિયમિત ક્રમમાં
ઠરાવો નિશાનો ચુકાદા નક્કી નીતિમાં

જાતને છેતરવા છળના કારનામાં ને
બદલા ચૂકવવો પડે અહીંના કરમમા

ધુમાડે બાચકાં અસત્યના ઉધામા ને
જાકારો અસત્યનું વળતર મળે બદ્લામાં

સ્નેહી હિસાબની ગણતરી ભલે હોય સગપણમાં
છે ઓસુઓના હિસાબની બારાખડી અભ્યાસમાં
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
રિવાઇઝ ઓન 28/2/ 2017

Advertisements