ઈચ્છા ઓની આંધી ……… ગીત
=======
ઈચ્છા ઓની આંધી
રાત દિન નજરોએ નાંઘી
ધખાવે રોજ નવી ધૂણી
ઈચ્છા ઓની આંધી

તરછોડાય તન આખું રોમ રોમ
સેતુ બંધ વિણ પગરણ ધોમ ધોમ
રાહને નડે ન આડસ કે અંતની કડી
ઈચ્છા ઓની આંધી

ભોગવે વૈભવી તાજનાં રાજ રળી
દુનિયાદારીની ખોટ નહિ ભાળી
તુંડે તુંડે માંતીર્ભીંડાની ન કોઈ ડાળી
ઈચ્છા ઓની આંધી

હયાતીએ કરવા ધારી ખુદની ધારી
સાંરાગણે યાદવાસ્થળી ન કોઈ વાડી
ઝુંડે ઉઠી વિચારોની આંગણવાડી
ઈચ્છા ઓની આંધી

રામ રાજ્યને શરમાવે વ્યવસ્થા રાણી
ગટમાળને સમાવતી ક્ષણમહી શાણી
સદીઓ જીવાડતી ઝંખનાની હવેલી
ઈચ્છા ઓની આંધી
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
રિવાઇઝ ઓન 21 /10/2017

Advertisements