સીતા લક્ષ્મણ રેખા બહાર
=============
હવે શેરી મો નીકળું ને રસ્તો જડે નહી
મને શું થયું ગલીમો હતું ઘર જડે નહી
કારણ વગર પવન  ઉત્પાત લઇ ફરે
રણમાં વીના કારણ વંટોળ ચડે નહી
નક્કી ગયું કોઈ રણ મહી રસ્તા પડે નહી
વેરાન પીધો ઋતુએ તોયે જંગલ જડે નહી
બે ખબરે ભરડાઈ રહ્યો સમજ પડે નહી
મઝિલે, હશે મુકામ,દિશાઓ  ફળે નહી
દોડી સમયના ઘોડાઓ હૉફી ગયા હસે
નહીતો દરિયા કાંઠે મોઝાં અફળાય નહિ
લાગણી હસે તેમની તોયે પત્થર જેવી હસે
નહીતો ફૂલ જેવા મિત્રો કદી ઘાવે મરે નહી
આયખામાં ભૂલ થવાનું હશે લખ્યું ઓ રામ
લક્ષ્મણ રેખાની બહાર સીતા પગ મુકે નહી
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
રિવાઇઝ  ઓન 19 / 3 / 2017
Advertisements