પાણી નાં પગરખાં
===========
ધમ ધોકાર દોડી વરસી રહ્યાં પાણીનાં પગરખાં
શુ ? આ સાતેય દરિયાનાં મૂળ હસે અવકાશમાં ?
સૌ જળ સમૂહોનાં મૂળ  જળ રહ્યાં હશે આકાસમાં
નહીતર ચોમાસે વરસાદ મંડરાય નહિ અવકાશમાં
વાદળ ફાટ્યાના કીસ્સાય ઘણા બન્યા છે ધારા પર
પાણીથી મોતના કીસ્સાય ઘણા છે ભૂમિ ભૂગોળમાં
દરિયા ધરા પરના શરમાયાય ઘણીવાર વરષાથી
બારે મેઘ ખાંગા થઈ તાંડવ કર્યાંય છે અવકાશથી
વરસી ધરાપર આકાશી દરિયાઓ વશ્યા આકાશમાં
રહ્યાં પાથરતાં લીલી ચાદરો સમ મેદાનો ભૂમિ ભાગમાં
પગરખાં પાણીનાં પડી  રહ્યાં જંગલે ધરા ની ધારમાં
ધન્ય ધરાપર કુદરતી અભયદાનો ભૂમિના કિરદારમાં
ગુરતવા કર્ષણ કે સાયન્સ ના સિદ્ધાંત ની શરણાગતિ ?
કવિ રવિ કે અનુભવી ની મર્યાદા પારની કથા દીદારમાં
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
રિવાઇઝ  ઓન 28 /3 /2017
Advertisements