આનંદે નક્સલીઓ ગદ્દારીઓ
===============
દેશમાં વિદેશી નાણાંની રેલમછેલ નેતાએ નક્સલીએ
જવાન શહિદ સીમાએ રક્ત રંજિત આનંદે ગદ્દારીઓ
==પ્રહલાદભાઈ પ્રજાપતિ

Advertisements