જીવનની મીઠાસ
==========
દર્દ જીરવવું દોહલ્યુ  દુઃખી થૈને
પણ એના વગર રહેવાય છે ક્યાં ?
==પ્રહલાદભાઈ પ્રજાપતિ

Advertisements