” માં ” નાં, ઠપકાઓ
=============
મન મનાવી લઉ ખબર પડ્યા પછી
ઉદભવેલા ભાવે ચહેરો  ખાય ચાડી
ડહાપણ શું કામનું ?  રાંડ્યા પછીનું
તરવું ક્યાં ? સુકાઈ ગયા પછી પાણી,
કથા પારાયણ શું ગાવી પછી પ્રેમની
”માં ” નો ઠપકો ગુમાવ્યા પછી જાણી
લાગણી, બચાવનામું  લખ્યા પછી
હકીકતે પ્રાયચીતને હવે વાચા મળી
કિંમતી સાબુએ સફેદ વસ્ત્રો ધોઈ પહેર્યા
જુના ફાટેલા સાંધેલાની ખોટ કદી નાં કળી
મા,નાં,પ્રેમ,અમૃત ભરેલા  કટોરે ઘોળ્યો
ઠપકાઓ,છૂપો,સાચા,પ્રેમનો,દરિયો ખોયો
બંધક છું રેખા બહાર ઠપકાના મીઠો વિલાપે
આઝાદી પરની તરાપ ‘માં ‘ની લક્ષ્મણ રેખાએ
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
રિવાઇઝ ઓન 14 /5 /2017
Advertisements