તન તંદુરસ્ત હોય ત્યારેજ આભૂષણો અંગો પર ચમકે છે
માય કાંગલા શરીરની શોભા ઝવેરાત થી ઝાખી પડે છે
==પ્રહલાદભાઈ પ્રજાપતિ

Advertisements