બુદ્ધિ [મુક્તક]
====
ઠોકરો ખાઈ બુદ્ધિ આવવાની
ભોગવી લૌ પહેલાં અજ્ઞાનતા
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ

Advertisements